Artykuły

KONTROLA PROCESU MALOWANIA I JAKOŚCI POWŁOK MALARSKICH

Odnosi się to szczególnie do:

a) sprawdzenia właściwego przygotowania powierzchni,
b) sprawdzenia stopnia wyschnięcia poprzednio nałożonej warstwy farby,
c) zgodności odstępu czasu malowania dla danej farby,
d) sprawdzenia warunków atmosferycznych umożliwiających zarówno malowanie jak i schnięcie powłok,
e) kontroli sprawności aparatury aplikacyjnej i odpowiedniego doboru dysz,
f) kontroli przygotowania farb (sprawdzenie zgodności typu i koloru farby z dokumentacją) oraz właściwego wymieszania przed malowaniem, przestrzegania czasu dojrzewania oraz, jeśli to konieczne, podczas malowania,
g) badania grubości warstwy na mokro, oceny wyglądu powłoki w trakcie malowania (zacieki, niedomalowania),

h) badania grubości powłok na sucho.