REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RADOMSKIEJ FARBYKI FARB I LAKIERÓW S.A. W RADOMIU

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy jest własnością Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000137070, REGON: 670715214, NIP: 7961012858 zwany w dalszej części jako RAFIL S.A.

2. Właściciel sklepu internetowego prowadzi sprzedaż przez Internet pod adresem: 26-600 Radom ul. Czarna 29.

3. Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA (używany skrót RAFIL S.A.) realizuje usługi sprzedaży przez Internet na terenie całej Polski.

§2 Ogólne zasady sprzedaży

1.Wszelkie informacje o produktach oferowanych w sklepie internetowym umieszczone są na stronie www.rafil.pl. Są to opisy, parametry techniczne i użytkowe. Oferowane ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Informacje o produktach znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Złożone zamówienie stanowi ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Przyjęcie towaru przez odbiorcę od kuriera z potwierdzeniem na liście przewozowym jest potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanej usługi sprzedaży.

3. Ceny produktów umieszczone na stronie www.rafil.pl są cenami brutto podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

4. Zapłaty za zakupiony towar można dokonywać za pomocą przelewu lub przy odbiorze towaru (za pobraniem). Nie ma możliwości zapłaty w systemie ratalnym.

§3 Realizacja zamówień (dostawa)

1. Zamówienia płatne przelewem nieopłacone przez 72 godzin, wyłączając soboty, niedziele i święta będą anulowane. Za moment opłacenia uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku RAFIL SA.

2. Czas realizacji zamówienia (maksymalny) w przypadku pełnej dostępności towaru wynosi 5 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie RAFIL S.A. Przy wyborze opcji płatności „za pobraniem” termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W szczególnych przypadkach czas realizacji może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Zamówione produkty zostaną dostarczone pod podany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Koszty przygotowania i dostawy towaru przesyłek standardowych określa cennik sprzedaży wysyłkowej umieszczony na stronie internetowej www.rafil.pl. W przypadku przesyłek niestandardowych koszt przygotowania, dostawy i usługi wniesienia będzie kalkulowany indywidualnie dla każdego zamówienia. O kosztach w/w usług Klient będzie informowany drogą mailową przed uiszczeniem wpłaty.

4. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce towaru z magazynu, w tym zmiany miejsca lub terminu dostawy, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient.

5. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta ponosi on wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowaniem artykułu. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia ponosi Klient.

6. Przy odbiorze przesyłki odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Przed otwarciem przesyłki należy pokwitować jej odbiór a następnie sprawdzić: ilość dostarczonych produktów, brak uszkodzeń dostarczonych produktów, dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), zgodność produktów w przesyłce z zamówieniem.

7. W przypadku szkód dających się z zewnątrz zauważyć (jawnych) odbiór przesyłki przez klienta bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec RAFIL S.A. (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami).

8. W przypadku realizacji zamówienia na rzecz Klienta będącego Konsumentem otrzymuje on wraz z zamówionym towarem wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

§4 Anulowanie zamówienia

Istnieje możliwość anulowania złożonego zamówienia. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem RAFIL S.A. pod adresem sklepu sklep_int@rafil.pl.

§5 Reklamacje

1. Oferowane produkty są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określa producent danego produktu.

2. Zdjęcia towaru zamieszczone na stronie internetowej Sklepu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu Towaru, co nie stanowi podstawy do reklamacji Towaru (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami).

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu szkody w obecności kuriera, w momencie odbioru przesyłki. W innym przypadku reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami).

4. Za wszystkie uszkodzenia w transporcie odpowiada firma kurierska zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.

5. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać:

 • w sklepie RAFIL S.A. w Radomiu ul. Czarna 29,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 48 36 71 988 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora),
 • na adres e-mail: sklep internetowy sklep_int@rafil.pl.

6. RAFIL SA jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia przez Klienta.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty odesłania artykułu zostaną zwrócone, a produkt wymieniony na pełnowartościowy lub jeśli nie będzie to możliwe zostanie zwrócona równowartość reklamowanego towaru. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty procesu reklamacyjnego ponosi Klient.

8. RAFIL S.A. nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który jest konsumentem i umowa została zawarta na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyn w terminie 30 dni wg ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 poz. 827). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep_int@rafil.pl,
 • w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu na adres Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A., 26-600 Radom, ul. Czarna 29 – formularz odstąpienia od umowy zostaje załączony do przesyłki zawierającej zamówiony towar.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu produktu w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.

3. Zwrot gotówki za zwracany towar nastąpi w terminie do 14 dni na rachunek wskazany przez Klienta.

4. Klient może dokonać zwrotu towaru osobiście w sklepie RAFIL S.A. za okazaniem oryginału dowodu zakupu (faktura lub paragon).

§7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Czarna 29, zwana dalej RAFIL SA.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami prawa w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną polegającej na korzystaniu z ofert sklepu internetowego RAFIL, zawierania z pośrednictwem tego sklepu umowy sprzedaży produktów RAFIL i wykonywanie tej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „b” RODO);
 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „c” RODO);
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • rozpatrywania reklamacji na zakupione produkty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług RAFIL S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);

3. RAFIL SA będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz RAFIL SA. Do kategorii odbiorców, którym RAFIL SA powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z RAFIL. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

RAFIL SA nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, poza tymi którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz RAFIL SA, chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z RAFIL SA.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji przez RAFIL SA wobec Pani/Pana usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji zamówień na Produkty oferowane przez Spółkę, a także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

6. Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, będzie Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych wymaganych przez te przepisy, np. nr NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie i dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

9. Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@rafil.pl. Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. z siedzibą w Radomiu ul. Czarna 29.

10. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych przez Radomską Fabrykę Farb i Lakierów S.A. znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności (link do polityki).

§8 Pozostałe postanowienia

1. RAFIL S.A. zapewnia, że dane techniczne umieszczonych na stronie internetowej produktów są zgodne z rzeczywistością.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

3. Szczegółowe czynności związane z realizacja usługi sprzedaży przez Internet, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane na stronie www.rafil.pl.

4. RAFIL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem sklepu internetowego www.rafil.pl/sklep-przemysl/ wiadomości o zmianie Regulaminu.

6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą̨ realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

7. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez RAFIL poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji w przedmiocie zmian Regulaminu.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Postanowienia powyższego regulaminu obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.


Załącznik – Wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta